Кои сме ние

След прекъсване от 5 години, България възвръща мястото си в семейството на Европейското социално изследване (ESS) и с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката, ще проведе Девето и Десето издание на изследването. 

Виж повече...

Хронология на участието на България в ESS

Хронология на участието на България в ISSP

 

 

Агенцията за социални анализи (АСА), е основана през 1994г. като автономна организация от типа Think Tank. АСА е специализирана в организирането на всички видове количествени и качествени изследвания, проучвания на общественото мнение, социални и институционални оценки, анализи на данни, осъществяване на програми за социален маркетинг, предоставяне на социални консултации, обучение...

повече...

 

  С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ?


Дейностите на АСА включват:

 • Монографични, регионални, национални и международни изследвания
 • Анализи на статистически данни и емпирична информация
 • Организация и провеждане на конференции, семинари, кръгли маси, работни срещи
 • Програми за социален маркетинг
 • Обучителни курсове за работа с клиенти
 • Издателска дейност
 • Социални, политически и институционални оценки
 • Консултантска дейност

АСА извършва:

 • Организация и провеждане на всички видове количествени и качествени изследвания
 • Компютърна обработка на емпирични данни
 • Разработване на дескриптивни, многофакторни, контент и SWOT анализи
 • Организация и провеждане на обучителни курсове и семинари
 • Разработване на социални, политически и институционални оценки
 • Предоставяне на социални консултации
 • Разработване, организация и осъществяване на програми и кампании за социален маркетинг
ЗА КОГО РАБОТИМ?

Клиенти на АСА са национални и международни институции, публични и частни фирми, фондации, университети, изследователски и академични институти, правителствени и неправителствени организации, сдружения, синдикати...

С КАКВИ ДАННИ И АНАЛИЗИ РАЗПОЛАГАМЕ?

АСА разполага с уникална база данни, покриваща почти целия социално-икономически и политически спектър от живота на българското общество през периода 1993 - 2006. Като национален представител за България в International Social Survey Programme (ISSP), АСА разполага и с цялата международно сравнима информация на ISSP за същия период. Международните методическите стандарти, по които е набирана и обработвана емпиричната информация, позволяват изготвянето на надеждни сравнителни анализи както в национален, така и в крос-национален план.
АСА ежегодно следи динамика на бедността и културата на бедността у нас, прилагайки едни от най-модерните в света методически подходи, изследователски техники и батерии от социални индикатори за измерване...


Динамика на бедността в България (1989 - 2005)

Агенцията за социални анализи (АСА) ежегодно следи динамиката на бедността в България, прилагайки утвърденив света методики и техники на изследване и анализ. Основният извод от сравнителните анализи е, че подобно на другите постсоциалистически страни, бедността в България е сравнително ново социално явление, родено от и съпътстващо глобалните трансформации. Днешната бедност е в резултат на обедняване, на загуба на социални статуси, на социална декласация. Свличането към социалното дъно и усещането за бедност е масово, трайно и драматично. Преди началото на промените структурата на българско общество по оста "Богати-Бедни" е от класически егалитарен тип - малко хора на върха и на дъното, с преобладаваща концентрация по средата - "Нито богати - нито бедни". Съвременната стратификационна структура оформя пирамидална схема с малко хора на върха и внушително струпване на хора с различен социо-демографски профил от средата към дъното на обществото.

©Agency for Social Analyses, 2022