На фокус

Най-общо, дейностите на АСА покриват почти целия социален спектър от живота на българското общество, както и най-горещите теми на глобалните трансформации в страната. Чрез периодични количествени и качествени изследвания и анализи Агенцията следи динамиката и тенденциите на най-значимите социални, икономически и политически проблеми както в национален, така и в сравнителен международен аспект. Сред тях са:

 • Бедност и култура на бедността
 • Лишения при възрастни и деца
 • Социални неравенства
 • Социална стратификация
 • Социално изключване, включване и интеграция
 • Жизнен стандарт и качество на живот
 • Социална сигурност и култура на зависимост
 • Джендър проблеми
 • Проблеми на жените и семействата
 • Пазар на труда, заетост и безработица
 • Трудова ориентация, мотивация и отношение към труда
 • Екологична култура и поведение
 • Национална идентичност
 • Етническа идентичност и самосъзнание
 • Проблеми на ромите и етническите малцинства
 • Политическа и партийна ориентация
 • Религиозна принадлежност
 • Политика и управление
 • Образование
 • Морални проблеми и сексуални норми
 • Спорт и свободно време
©Agency for Social Analyses, 2023