Кои сме ние

 

Агенцията за социални анализи (АСА), е основана през 1994г. като автономна организация от типа Think Tank. АСА е специализирана в организирането на всички видове количествени и качествени изследвания, проучвания на общественото мнение, социални и институционални оценки, анализи на данни, осъществяване на програми за социален маркетинг, предоставяне на социални консултации, обучение...

повече...

 Още от основаването си АСА е постоянният национален представител на България в най-мащабната в света научно-изследователска програма в социалната сфера - International Social Survey Programme (ISSP), по която работят утвърдени екипи от над 50 страни от 5 континента.  До 2021г. АСА  успешно е реализирала 21 тематични модула по програмата. Получените данни, сравними за всички държави, са безплатни и достъпни за всички заинтересовани лица и институции и могат да се изтеглят от сайта на програмата - www.issp.org    

Виж повече...

Хронология на участието на България в ISSP

   Ежегодна среща на ISSP националните координатори в Индия през 2019г. 

 След 10-годишно успешно членство в ISSP (www.issp.org), Агенцията за социални анализи (АСА) е определена за националем представител за членство на България в престижния академичен проект European Social Survey (ESS). 

В периода 2005 - 2019 под научното ръководство на АСА  са осъществени 5 издания на ESS при стриктно спазване на "златните стандарти" на проекта.

Хронология на участието на България в ESS

 

                           Среща на ESS националните координатори в Лондон през 2018г.


 

  С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ?

Дейностите на АСА включват:

  • Монографични, регионални, национални и международни изследвания
  • Анализи на статистически данни и емпирична информация
  • Организация и провеждане на конференции, семинари, кръгли маси, работни срещи
  • Разработване на програми за социален маркетинг
  • Издателска дейност
  • Социални, политически и институционални оценки
  • Консултантска дейност
ЗА КОГО РАБОТИМ?

Клиенти на АСА са национални и международни институции, публични и частни фирми, фондации, университети, изследователски и академични институти, правителствени и неправителствени организации, сдружения, синдикати...

С КАКВИ ДАННИ И АНАЛИЗИ РАЗПОЛАГАМЕ?

АСА разполага с уникална база данни, покриваща почти целия социално-икономически и политически спектър от живота на българското общество през периода 1993 - 2006. Като национален представител за България в International Social Survey Programme (ISSP), АСА разполага и с цялата международно сравнима информация на ISSP за същия период. Международните методическите стандарти, по които е набирана и обработвана емпиричната информация, позволяват изготвянето на надеждни сравнителни анализи както в национален, така и в крос-национален план.
АСА ежегодно следи динамика на бедността и културата на бедността у нас, прилагайки едни от най-модерните в света методически подходи, изследователски техники и батерии от социални индикатори за измерване...


Динамика на бедността в България (1989 - 2005)

Агенцията за социални анализи (АСА) ежегодно следи динамиката на бедността в България, прилагайки утвърденив света методики и техники на изследване и анализ. Основният извод от сравнителните анализи е, че подобно на другите постсоциалистически страни, бедността в България е сравнително ново социално явление, родено от и съпътстващо глобалните трансформации. Днешната бедност е в резултат на обедняване, на загуба на социални статуси, на социална декласация. Свличането към социалното дъно и усещането за бедност е масово, трайно и драматично. Преди началото на промените структурата на българско общество по оста "Богати-Бедни" е от класически егалитарен тип - малко хора на върха и на дъното, с преобладаваща концентрация по средата - "Нито богати - нито бедни". Съвременната стратификационна структура оформя пирамидална схема с малко хора на върха и внушително струпване на хора с различен социо-демографски профил от средата към дъното на обществото.

©Agency for Social Analyses, 2024